List do Ministra „Zdrowia”

Ze względu na zainteresowanie, a przede wszystkim nieprzewidywalne konsekwencje dla
Polski i społeczeństwa stosowania szczepień, list ten jest listem otwartym.
Mając na względzie zdrowie obecnego pokolenia i przyszłych pokoleń Polaków proszę o
odpowiedź na następujące pytania :

Minister Zdrowia – Łukasz Szumowski
Ministerstwo Zdrowia
ul.Miodowa 15
00-952 Warszawa
Data : 27.02.2018
Szanowny Panie Ministrze,

1. Bezpieczeństwo szczepionek
W załączonym piśmie z dnia 16.02.2018, skierowanego do p. Karoliny Jeżewskiej Pana
wypowiedź brzmi : cyt. „… instytucje te dopuszczają szczepionki do użytku i sprzedaży na
rynku rejestrują je jako w pełni bezpieczne…”
(Gdzie zwrot : „instytucje te” – oznacza urzędy znajdujące się pod Pana jurysdykcją.)
Społeczeństwo amerykańskie od wielu lat domaga się od swoich urzędów takich jak FDA czy
CDC przeprowadzenia prawidłowo wykonanych, zgodnie z tzw. „złotym standardem” badań
klinicznych dotyczących bezpieczeństwa szczepionek. Jak dotąd takich badań nigdzie na
świecie nie przeprowadzono. Jak wiadomo, tylko tego typu badania, spełniające warunki
„złotego standardu” mogą być uznawane jako badania wiarygodne. Każdy lek jaki jest
wprowadzony do obrotu, musi spełniać tego typu wymagania. Szczepionki są zaklasyfikowane
jako lek.
Z Pana słów „szczepionki są bezpieczne” wynika, że dysponuje Pan dowodami naukowymi w
postaci badań klinicznych przeprowadzonych zgodnie z zasadą „złotego standardu”
uprawniające Pana do użycia takiego stwierdzenia
W związku z tym, proszę o przekazanie wyników takich badań zarówno w kraju jaki i za
granicą, ze wskazaniem kto, gdzie i kiedy je przeprowadził oraz kto je finansował.
Podkreślam, że chodzi tutaj o WSZYSTKIE szczepionki łącznie ze szczepionką przeciw
wirusowi HPV. Zwracam uwagę Panu na to, że w Japonii przygotowywany jest pozew zbiorowy
przeciwko producentowi tej szczepionki. Pozew ten spowodowany jest tragicznymi skutkami
ubocznymi jakie wystąpiły po podaniu tej szczepionki.

2. Szczepionki przeciw grypie.
Ze względu na wprowadzanie tych szczepionek do obrotu w Polsce jako lek, bardzo proszę o
przekazanie następujących informacji dotyczących:
2.1 Skuteczność szczepionek przeciw grypie
Zgodnie z zasadą dotyczącą każdego leku wprowadzonego do obrotu, przed jego
wprowadzeniem warunkiem koniecznym jest określenie, na podstawie badań
naukowych, jego SKUTECZNOŚCI. Bez spełnienia tego warunku, żaden produkt
leczniczy nie może być wprowadzony do obrotu.
Zwracam tutaj uwagę na to, że skuteczność leku musi być wykazana poza wszelką
wątpliwość w stosunku do placebo (substancja NEUTRALNA biologicznie i
fizjologicznie) zastosowanego w grupie kontrolnej. Poza tym, skuteczność leku musi
być naukowo potwierdzona przed jego zastosowaniem u dorosłych czy dzieci.
W tym zakresie wnoszę o :
2.1.1. Przekazanie badań klinicznych na podstawie których, została
udowodniona SKUTECZNOŚĆ tej szczepionki PRZED
zastosowaniem jej w Polsce w sezonie 2017/2018.
2.1.2. Co najmniej opisanie procesu przygotowania takich dokumentów
dotyczących skuteczności szczepionek jakie będą wprowadzone do
obrotu w sezonie 2018/2019
2.2 Bezpieczeństwo szczepionek przeciw grypie
Zgodnie zasadą dotyczącą każdego leku wprowadzonego do obrotu, przed jego
wprowadzeniem warunkiem koniecznym jest określenie, na podstawie badań
naukowych, jego BEZPIECZEŃSTWA. Bez spełnienia tego warunku, żaden lek nie
może być wprowadzony do obrotu.
Zwracam tutaj uwagę na to, że bezpieczeństwo leku musi być wykazane poza wszelką
wątpliwością w stosunku do placebo zastosowanego w grupie kontrolnej (substancja
NEUTRALNA biologicznie i fizjologicznie). Poza tym, bezpieczeństwo leku musi być
naukowo potwierdzona przed jego zastosowaniem u dorosłych czy dzieci.
W tym zakresie wnoszę o :
2.2.1. Przekazanie badań klinicznych na podstawie których, zostało
udowodnione BEZPIECZEŃSTWO tej szczepionki PRZED
zastosowaniem jej w Polsce w sezonie 2017/2018.
2.2.1 Co najmniej opisanie procesu przygotowania takich dokumentów
dotyczących bezpieczeństwa szczepionek jakie będą wprowadzone do
obrotu w sezonie 2018/2019

3. Niezależnie od punktu 2.1 oraz 2.2 bardzo proszę o wyjaśnienie następującego tematu.
Szczepionki przeciw grypie zastosowane u Polaków, w tym kobiet w ciąży, w sezonie
2017/2018. nie były poddane jakimkolwiek badaniom dowodzącym ich skuteczności i
co najważniejsze, nie przeszły przez jakiekolwiek badania dotyczące ich
bezpieczeństwa.
Dowodem na to jest oficjalny dokument amerykańskiego FDA wskazujący na brak
przeprowadzenia jakiegokolwiek procesu badań klinicznych , a w szczególności badań
przeprowadzonych zgodnych zgodnie ze „złotym standardem”.
https://tinyurl.com/y73eqez5
Wprowadzenie takiego produktu leczniczego na rynek i jego faktyczne
ZASTOSOWANIE, stanowi niekwestionowane narażenie zdrowia i życia polskich
obywateli.
Związku z tym proszę o wyjaśnienie :
2.3.1 Na jakiej podstawie, bez jakichkolwiek badań, szczepionka ta została
dopuszczona do podania jej Polakom, a szczególnie polskim dzieciom i
kobietom w ciąży?
3. Szczepionki przeciw grypie jako eksperyment medyczny
Bez względu na Pana formalną odpowiedź na pytanie zadane w punktach 1 oraz 2
wprowadzenie szczepionki przeciw grypie, a w szczególności jej ZASTOSOWANIE u
Polaków bez jakichkolwiek wcześniej przeprowadzonych badań klinicznych
dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa jest faktem DOKONANYM.
Przypominam, że ustalenie SKUTECZNOŚCI oraz BEZPIECZEŃSTWA każdego produktu
leczniczego, musi nastąpić PRZED jego wprowadzeniem na rynek i jego zastosowaniem.
W przypadku szczepionki przeciw grypie jej skuteczność, a w szczególności
bezpieczeństwo nigdy nie zostało wykazane PRZED jej zastosowaniem.
Zastosowanie preparatu leczniczego w w/w sposób jest oczywiście możliwe, ale tylko w
ramach eksperymentu medycznego.
W związku z powyższym, podawanie preparatu leczniczego w postaci szczepionki przeciw
grypie należy uznać za eksperyment medyczny. Powołując się na Art. 39. Konstytucji
Rzeczypospolitej o następującym brzmieniu
„Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym,
bez dobrowolnie wyrażonej zgody”.
Proszę o przekazanie mi informacji jak następuje :
3.1. Wykazania, że wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którym podano
komercyjnie lub w ramach refundacji przez NFZ lub MZ szczepionkę przeciw
grypie w sezonie 2017/2018 i w sezonach wcześniejszych, wyrazili zgodę na
wzięcie udziału w tym eksperymencie medycznym PRZED podaniem im w/w
szczepionki.
3.2. Przekazania bezwzględnie koniecznej w tym przypadku formalnej, pisemnej,
zgody komisji bioetyki, na przeprowadzenie takiego eksperymentu.
3.3. Podania składu osobowego tej komisji
3.4 Opublikowania deklaracji członków tej komisji o jakimkolwiek ich powiązaniu w
sposób pośredni lub bezpośredni z przemysłem farmaceutycznym lub o braku
takich powiązań (np. wynagrodzenia, granty, dotacje, finansowane wyjazdy na
konferencje, szkolenia itd…)
5
Nie istnieją jakiekolwiek zweryfikowane dowody naukowe, oparte na
fundamentalnej zasadzie „Evidence Based Medicine”, oraz tzw. „złotym standardzie”
przeprowadzania badań klinicznych, świadczące o skuteczność i bezpieczeństwie
szczepionek, w szczególności szczepionek przeciw grypie.
Każdego lekarza w Polsce obowiązuje kodeks „Etyki Lekarskiej”, który w artykule 57.1
mówi :
„Lekarzowi nie wolno posługiwać się metodami uznanymi przez naukę za szkodliwe,
bezwartościowe lub nie zweryfikowanymi naukowo…”
W związku z tym wnoszę o :
Natychmiastowe wskazanie Naczelnej Izbie Lekarskiej na konieczność wszczęcia
działań edukacyjnych w stosunku do tych lekarzy, którzy w sposób świadomy lub
nieświadomy złamali lub łamią postanowienie Kodeksu Etyki lekarskiej, na który
przysięgali.
Zwracam uwagę Panu, że Naczelna Izba Lekarska, na podstawie w/w artykułu
Kodeksu Etyki Lekarskiej ogranicza lub wręcz usiłuje odebrać prawo wykonywania
zawodu wielu lekarzom leczących pacjentów nie zgodnie z procedurami lub stosując
nie dopuszczone do obrotu preparaty lecznicze.
4. Substancje toksyczne w szczepionkach.
4.1 Niedawno opublikowany raport toksykologów włoskich (w załączeniu)
jednoznacznie wykazał we wszystkich szczepionkach jakie stosowane są w
Europie, a więc Polsce też, obecność substancji toksycznych, których działanie
może prowadzić do modyfikacji genetycznej oraz powstania chorób
przewlekłych.
Ze względu na możliwość wystąpienia modyfikacji genetycznej (patrz.
chemiczne substancje onkogenne w szczepionkach ) u zaszczepionych dzieci,
istnieje realne zagrożenie wystąpienia u polskich dzieci nieuleczalnych chorób
o podłożu genetycznym. Co więcej, fakt ten powoduje możliwość powstania
uszkodzeń genetycznych w przyszłych pokoleniach tych dzieci. Konsekwencje
tego dla całego polskiego Narodu mogą być katastrofalne.
Naukowcy ci niezwykle konkretnie stwierdzają że : substancje te nigdy nie
powinny znaleźć się w organizmie człowieka, w szczególności w
organizmie dziecka.
Raport ten nie jest dywagacją, hipotezą czy podejrzeniem. Jest on konkretnym
wykazaniem obecności tych substancji również w szczepionkach polskich. Ten
niepodważalny, a jednocześnie przerażający fakt, powoduje, że w imieniu
społeczeństwa polskiego żądam podjęcia natychmiastowych działań
zmierzających do zaprzestania procederu uszkadzania zdrowia
społeczeństwa polskiego i jego przyszłych pokoleń.
4.2 W szczepionkach polskich wykryto również patogeny takie jak chlamydie,
mykoplazmy czy też retrowirusy. Działanie tych patogenów, również może
prowadzić do modyfikacji genetycznej i wystąpienia nieznanych jeszcze chorób
o podłożu genetycznym lub chorób przewlekłych, szczególnie z zakresu
autoimmunoagresji.
Zwracam Panu uwagę na fakt, że np. gamma retrowirusy stanowią część
obecnie rozwijanej broni biologicznej podobnie jak mykoplazmy i
6
chlamydie.
W związku z tym, ze względu na niemożliwą wręcz do określenia wagę i
ogromne ryzyko dla społeczeństwa polskiego, żądam, aby w trybie
natychmiastowym wykluczyć z obrotu wszelkie szczepionki, w których wykryto
np. gamma retrowirusy.
Jednocześnie proszę o natychmiastowe wskazanie niezależnego laboratorium
mikrobiologicznego, które szczepionki polskie zbada w kierunku obecności tych
toksyn lub patogenów.
Żeby nie obciążać budżetu państwa, zobowiązuje się do pokrycia kosztów
zakupu szczepionek, które będą poddane analizie mikrobiologicznej.
Bardzo jednak proszę, aby nie kierować mnie do laboratorium, które :
4.2.1 Nie wykryło, pomimo prowadzenia badań, obecności retrowirusów czy
mykoplazmy w szczepionkach polskich, chociaż inne laboratoria to
wykryły.
4.2.2 Nie wykryło toksyn, które wykryli we wszystkich szczepionkach
naukowcy, toksykolodzy włoscy.
4.2.3 Nie wykryło kilka lat temu w szczepionkach przeznaczonych dla
Polaków śmiertelnie groźnych żywych wirusów tzw.grypy świńskiej,
którą wykryło laboratorium w Czechach.
W związku powyższym wprowadzane do obrotu szczepionki jako produkt leczniczy nie
odpowiadają wymaganym od szczepionek warunkom jakości.
Zwracam Panu uwagę, że obowiązujący w Polsce Kodeks Karny, a w szczególności Art.
165. „Inne niebezpieczeństwa” Dz.U.2016.0.1137 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
wyraźnie wskazuje na to, że :
§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla
mienia w wielkich rozmiarach: […]
2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki
spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne
nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki
uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności
od lat 2 do 12.
§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki
uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od
6 miesięcy do lat 8.
7
Dodatkowo, ewidentnie łamana jest przyjęta w 2005 r. przez Unię Europejską tzw. Zasada
Ostrożności, która mówi że :
„Jeśli istnieje prawdopodobne, chociaż słabo znane, ryzyko negatywnych skutków
nowej technologii, jest lepiej jej nie wprowadzać w życie zamiast ryzykować niepewne,
ale potencjalnie bardzo szkodliwe, konsekwencje.
Ze względu na powtarzające się, a niczym nie uzasadnione, wypowiedzi osób Panu
podlegających odnośnie bezpieczeństwa szczepień, niniejszym również zobowiązuję Pana
do zapoznania się z materiałami dotyczącymi NIEBEZPIECZEŃSTWA szczepień
przedstawionych tutaj :
https://vimeo.com/user75852809
Biorę pod uwagę to, że być może niektóre z ww. faktów nie były Panu znane. Od tej pory już
Panu znane są.
W związku z tym, jako urzędnik państwowy, jest Pan prawnie zobowiązany do zawiadomienia
właściwego urzędu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa co wynika z przedstawionych
powyżej faktów.
Bardzo proszę u udzielenie odpowiedzi tylko drogą emailową w terminie 30 dni.
Z poważaniem
Jerzy Zięba
[…]
Do wiadomości :
a. Facebook
b. YouTube
c. Prywatna lista email
d. Twitter
8
UWAGI KOŃCOWE
1.
Lekarz wystawiając zaświadczenie w którym poświadcza zdarzenie nieprawdziwe naraża się
na odpowiedzialność karną z art. 271 KK.
Przestępstwo fałszu intelektualnego polega na wprowadzeniu do autentycznego dokumentu
nieprawdziwej treści mającej na celu „stwierdzenie okoliczności nieistniejących lub
przeinaczeniu okoliczności faktycznych, bądź też na zatajeniu takich okoliczności” przez
osobę zobowiązaną do wystawienia dokumentu.
Zgodnie z art. 271 par. 1 kodeksu karnego funkcjonariusz publiczny lub inna osoba
uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do
okoliczności mającej znaczenie prawne, popełnia przestępstwo. Grozi za nie kara
pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Przepis ten wprowadza
odpowiedzialność karną za urzędowe poświadczenie nieprawdy. Sprawcą tego czynu może
każdy funkcjonariusz publiczny – a więc także pracownik administracji rządowej, innego
organu państwowego lub samorządu terytorialnego (art. 115 par. 13 pkt 4 kodeksu karnego).
2.
Art. 157a. Uszkodzenie prenatalne
§ 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia
zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa lekarz, jeżeli uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia
dziecka poczętego są następstwem działań leczniczych, koniecznych dla
uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety
ciężarnej albo dziecka poczętego.
Uwaga moja : podanie szczepionki nie jest działaniem leczniczym, koniecznym
dla uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu dziecka.
3.
Art. 165. Inne niebezpieczeństwa
Dz.U.2016.0.1137 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
§ 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla
mienia w wielkich rozmiarach: […]
2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje,
środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki
farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości, podlega
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
9
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki
uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności
od lat 2 do 12.
§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki
uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od
6 miesięcy do lat 8.
4.
W 2005 r. Unia Europejska przyjęła tak zwaną Zasadę Ostrożności – zasada ta mówi że :
„Jeśli istnieje prawdopodobne, chociaż słabo znane, ryzyko negatywnych skutków
nowej technologii, jest lepiej jej nie wprowadzać w życie zamiast ryzykować niepewne, ale
potencjalnie bardzo szkodliwe, konsekwencje.

Please follow and like us:
error